ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 1 2     3 ระหว่าง  19/2/2561 - 25/2/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 525202
(4) 1,
L1
 104108
(4) 1,
L1
 ตรวจสอบห้องเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(6101310013)
() ,
 202291
(2) 1,
L1
 (6012270015)999103:MATHEMATICS PLACEMENT TEST
() ,
        235101
(3) 1,
L1
  
อังคาร 103109
(4) 1,
L1
 617104
(4) 1,
L1
  202211
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
 
พุธ 525202
(4) 1,
L1
 104108
(4) 1,
L1
  105102
(4) 5,
L1
 523273
(4) 1,
L1
 
พฤหัสบดี 103109
(4) 1,
L1
 617104
(4) 1,
L1
  202373
(2) 1,
L1
(6102150018)235106:MACROECONOMICS
() ,
 426490
(1) 1,
L1
  
         617490
(1) 1,
L1
  
         204490
(1) 1,
L1
  
         114490
(1) 1,
L1
  
         215391
(1) 1,
L1
  
         438490
(1) 1,
L1
  
         530490
(1) 1,
L1
  
         522490
(1) 1,
L1
  
         525490
(1) 1,
L1
  
         529490
(1) 1,
L1
  
         527490
(1) 1,
L1
  
         523490
(1) 1,
L1
  
         534490
(1) 1,
L1
  
         535490
(1) 1,
L1
  
         531490
(1) 1,
L1
  
         526490
(1) 1,
L1
  
         532490
(1) 1,
L1
  
         528490
(1) 1,
L1
  
         538490
(1) 1,
L1
  
         521490
(1) 1,
L1
  
         536490
(1) 1,
L1
  
         313490
(1) 1,
L1
  
         537490
(1) 1,
L1
  
         312490
(1) 1,
L1
  
         551490
(1) 1,
L1
  
         325490
(1) 1,
L1
  
         540490
(1) 1,
L1
  
         539490
(1) 1,
L1
  
ศุกร์   103109
(4) 1,
L1
 ตรวจสอบห้องเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(6101310013)
() ,
(6011250014)523273:DIGITAL SYSTEM DESIGN
() ,
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
19 ก.พ. 256113:00-15:00ตรวจสอบห้องเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(6101310013)
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
19 ก.พ. 256118:00-20:00(6012270015)999103:MATHEMATICS PLACEMENT TEST
Associate Professor Dr.Eckart Schulz
22 ก.พ. 256115:00-16:00(6102150018)235106:MACROECONOMICS
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
23 ก.พ. 256113:00-15:00ตรวจสอบห้องเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(6101310013)
นางสาวสาวิตรี ทองแดง
23 ก.พ. 256115:00-17:00(6011250014)523273:DIGITAL SYSTEM DESIGN
อาจารย์วิชัย ศรีสุรักษ์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา