ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 ระหว่าง  23/10/2560 - 29/10/2560 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 102115
(4) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
   
อังคาร 617103
(3) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
 301111
(1) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
   
         301101
(1) 1,
L1
     
พุธ  214101
(3) 1,
L1
  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
     
        (6010100002)235382:SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
() ,
   
          531101
(4) 1,
L1
   
พฤหัสบดี 102115
(4) 1,
L1
 530201
(4) 4,
L1
  202211
(3) 2,
L1
      
ศุกร์   425204
(4) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
ซ้อมรับปริญญา(6009110001)
() ,
   525204
(4) 1,
L1
          
เสาร์ซ้อมรับปริญญา(6009110001)
() ,
          
อาทิตย์     (6010190005)525401:INDUSTRIAL AUTOMATIONS
() ,
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
25 ต.ค. 256016:00-19:00(6010100002)235382:SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
27 ต.ค. 256015:00-22:00ซ้อมรับปริญญา(6009110001)
นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
28 ต.ค. 256008:00-12:00ซ้อมรับปริญญา(6009110001)
นางหทัยรัตน์ ราชนาวี
29 ต.ค. 256013:00-16:00(6010190005)525401:INDUSTRIAL AUTOMATIONS
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา