ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  18/6/2561 - 24/6/2561 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    กิจกรรม minor entrepreneur นศ.ชั้นปีที่ 2 ส่วนส่งเสริมฯ(6106080007[*** Cancel ***])
() ,
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
 
พฤหัสบดี
 
     
ศุกร์(6106150012)214107:FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
() ,
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
18 มิ.ย. 256117:00-18:00กิจกรรม minor entrepreneur นศ.ชั้นปีที่ 2 ส่วนส่งเสริมฯ(6106080007[*** Cancel ***])
นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์
22 มิ.ย. 256113:00-16:00(6106150012)214107:FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
นายธวัชพงษ์ พิทักษ์
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา