ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2561  / 1     2 3 ระหว่าง  18/6/2561 - 24/6/2561 
 
Day/Time
 
5:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
                 
อังคาร         (6103240007)529313:INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
() ,
       
 
พุธ
 
                 
พฤหัสบดี       กิจกรรมนศ.พบคณาจารย์ก่อนไปสหกิจศึกษา (การผลิต+ออกแบบผลิตภัณฑ์)(6106060020)
(10271) ,
         
ศุกร์          (6106190018)
(9162) ,
(6103300010)530321:SOIL MECHANICS
() ,
เสาร์    (6106200023)524561:INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
(544) ,
 จัดสถานที่สอบ(6106180012)
() ,
อาทิตย์จัดสถานที่สอบ(6106180012)
() ,

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
19 มิ.ย. 256114:00-15:00(6103240007)529313:INTRODUCTION TO POWER SYSTEM OPTIMIZATION
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์
21 มิ.ย. 256112:00-13:00กิจกรรมนศ.พบคณาจารย์ก่อนไปสหกิจศึกษา (การผลิต+ออกแบบผลิตภัณฑ์)(6106060020)
นายอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
22 มิ.ย. 256118:00-22:00(6103300010)530321:SOIL MECHANICS
รองศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์
22 มิ.ย. 256115:00-18:00(6106190018)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ
23 มิ.ย. 256113:00-22:00จัดสถานที่สอบ(6106180012)
นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
23 มิ.ย. 256109:00-12:00(6106200023)524561:INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL AND WASTE TREATMENT
รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ
24 มิ.ย. 256105:00-22:00จัดสถานที่สอบ(6106180012)
นางสาวภมรรัตน์ วิไลศรีอัมพร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา