25/4/2557 11:58:03
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020

      !! แจ้งปิดระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
      
ศูนย์บริการการศึกษาขอปิดระบบทะเบียนและประเมินผล ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2557
เพื่อบำรุงรักษาระบบฯ ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งปิดระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษาขอปิดระบบทะเบียนและประเมินผล ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 4 พ.ค. 2557 เพื่อบำรุงรักษาระบบฯ ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2557
 2.ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก English Proficiency Test (EPT)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 <<<ผลสอบ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2557
 3.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 3/2556
นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ให้มาติดต่อชำระเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือตามวันที่ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผัน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่ได้เข้าสอบ Final ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 (นักศึกษาจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท เริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 57 นักศึกษาทุนเริ่มปรับวันที่ 5 มี.ค. 57 …ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่…
- รายชื่อค้างค่าหอพัก…
- รายชื่อค้างเงินยืมฉุกเฉิน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2557
 4.กำหนดการเลือกหลักสูตรนักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
เลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2556
ให้นักศึกษาเลือกหลักสูตรผ่านระบบ Internet ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th .ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม -
30 เมษายน 2557 นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเกณฑ์การพิจารณา
จัดหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
..ประกาศวิธีเลือกสาขาวิชา
..หลักสูตร 20 หลักสูตร
..เกณฑ์การพิจารณาจัดเข้าหลักสูตร

..วิธีการเลือกหลักสูตร internet
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2557
 5.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 (มีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2557
 6.ประเมินการสอน Online ประจำภาค 3/2556
เปิดประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2557 นักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ที่ http://reg.sut.ac.th <<<คู่มือการเข้าประเมิน>>> รายชื่อนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ และนักศึกษาที่ทำประเมินการสอน อย่างครบถ้วน อาจได้รับสิทธิ์รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2557
 7.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 8.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ <<การสมัครSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 9.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา