25/1/2558 17:10:48
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ลุ้นรับรางวัล
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่ห้อง F9131 F9130 F9132 F9329 F9330 F9332 F9347 F9353 F9341 และ F9345 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และห้องอบรม 1 ห้องอบรม 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย สามารถดูแผนผังห้องเรียนได้ที่ <<<แผนผังห้องเรียน>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 2.ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 3/2557
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 3/2557 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตารางสอนข้อมูลที่แสดงยังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2557
 3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 ธันวาคม 2557
 4.เปิดประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาทุกท่านสามารถเข้าทำการประเมินการสอน Online และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ที่ http://reg.sut.ac.th โดยมีขั้นตอนการประเมินการสอน <<คลิ้กเพื่อดูไฟล์ขั้นตอน>>
(ในปีการศึกษานี้ นักศึกษาที่เข้าทำการประเมินอย่างครบถ้วนอาจมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล เสื้อยืดสนับสนุนกิจกรรมการประเมิน แจกจริงถึง 100 ตัว/ภาค)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 5.รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2557
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยมีรายชื่อดังนี้ <คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ไดัตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน-เวลาราชการ (พร้อมหลักฐานบัตรนักศึกษาและแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ )
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2557
 6.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 7.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา