' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติม)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558) ดังรายชื่อต่อไปนี้ <<คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>> สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1)กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 2.ย้ายห้องเรียนวันเสาร์ที่ 28 - อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
ด้วยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ได้ขอใช้สถานที่ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีกำหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 และจัดสถานที่สอบในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีบางห้องเรียนชนกับตารางเรียนปกติ จึงขอปรับย้ายห้องเรียน สามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ <<<ตารางการย้ายห้องวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 3.การแจ้งจบการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาทุกระดับที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาในระบบ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศิจกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และส่งรูปชุดครุยแจ้งจบการศึกษาจำนวน 5 ใบ ที่จุดส่งรูปชุดครุย ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 4.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2558
 5.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9103(OSCE)>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2558
 6.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 2/2558
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
 7.รายชื่อ นศ. ผู้โชคดีได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอน ภาค 1/2558
สถานพัฒนาคณาจารย์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลเสื้อยืดประเมินการสอน <<ไฟล์รายชื่อ>>
นักศึกษาสามารถนำหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา มาติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.
(ผู้รับรางวัลโปรดแต่งกายด้วยชุดสภาพ ในการนี้ หากมีผู้ที่ไม่มารับของรางวัลตามช่วงวัน-เวลาดังกล่าว จักถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2558
 8.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง) 1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 พ.ย. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 9.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 พ.ย. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 2/2558) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 10.กำหนดการลดรายวิชาแล้วได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน [2/2558]
นักศึกษาที่ทำรายการลดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2558
ตั้งแต่วันที่ 9-13 พ.ย. 2558 นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน
แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการครั้งละ 50.- บาท หากนักศึกษาทำรายการลดรายวิชาหลังจากนี้นักศึกษาต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 11.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 2/2558
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2558 ถึง 19 พ.ย. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2558 ถึง 5 ม.ค. 2559
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 23 พ.ย. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 6 ม.ค. 2559
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2559]
= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่ => ไฟล์ที่ 1 .......ไฟล์ที่ 2
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 12.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (สำหรับนักศึกษาปกติที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2558 ซึ่งวันที่ 19 พ.ย. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 19 พ.ย. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ => ไฟล์ที่ 1 .......ไฟล์ที่ 2
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 13.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ตัดบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา =ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้= (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาและหนี้ในระบบจะถูกตัด =ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้= และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่งานการเงินนักศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักศึกษา เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร) =ตรวจสอบปฏิทินชำระเงินได้ที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2558
 14.ด่วนที่สุด! ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ แต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตั้งแต่วันที่ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ (ตามปฏทินการชำระเงินแนบท้าย) หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและ นักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 19 พ.ย. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 15.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ -- ขั้นตอนการเบิก--
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้าย
- : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
- : หลักสูตรนอกเวลาแมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 16.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา