2/9/2557 20:57:51
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ลุ้นรับรางวัล
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดสอบ EPT สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ภาค 1/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สมัครสอบภาษาต่างประเทศ ENGLISH PROFICIENTCY TEST( EPT) ภาค 1/2557 สามารถตรวจสอบวัน-เวลาสอบ และสถานที่สอบได้ที่นี่ <<รายละเอียด>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 2.เลือกเข้ากลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 เลือกเข้าสังกัดหลักสูตรผ่าน WebSite
ศูนย์บริการการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 12 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น
รายละเอียด เกณฑ์การพิจารณา.. ..วิธีการเลือก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 <ตรวจสอบรายชื่อ มทส.> , <ตรวจสอบรายชื่อ สบพ.>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 4.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม)
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2556 (เพิ่มเติม) (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต(อยู่ในห้องฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2557
 5.ประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557
มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบการประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดวิธีการประเมิน)
ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาผู้ทำการประเมินการสอนจะถูกรักษาไว้โดยถือเป็น ความลับ ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ หากพบปัญหาอุปสรรคในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 4659
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนอย่างครบถ้วน (ประเมินอาจารย์/ประเมินตนเอง/ประเมินสภาพแวดล้อม) จักมีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอน โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://reg.sut.ac.th , http://elearning.sut.ac.th และ http://fda.sut.ac.th ในภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 6.เปลี่ยนชื่อห้อง cadcam 1-3 ที่อาคารเครื่องมือ 5 และอาคารเครื่องมือ 6
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมื่อ 5 และเครื่องมือ 6 ได้เปลี่ยนชื่อจาก cadcam I ที่ F5 เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 (Lab com 9) และห้อง cadcam II ที่ F6 เป็นชื่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 (Lab com 10) ห้อง cadcam III ที่ F6 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 (Lab com 11)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
 7.ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2557
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 1
- แบบสอบถามสำหรับ นศ. พี่เลี้ยงทางวิชาการ
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2557
 8.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2557
 9.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 1/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 57 ถึง วันที่ 25 ก.ค. 57 [พร้อมนักศึกษาปกติ] และ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. 57 ถึง วันที่ 10 ก.ย. 57
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. 57 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 57
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. 57
01 : ปฏิทินสำหรับนักศึกษาทุน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 10.นักศึกษาใหม่รับสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
นักศึกษาใหม่รุ่นปี 2557 ที่เปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 11.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 12.รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 3/2556
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 โดยมีรายชื่อดังนี้ <<คลิ้กตรวจสอบรายชื่อ>> นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 ตุลาคม 2557 (พร้อมหลักฐานบัตรนักศึกษา และแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2557
 13.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 14.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา