0  
 
 
ข่าวประกาศ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การสอบวิชาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า Online ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 2 - 4 ส.ค. 64)
(เฉพาะ นศ. รอบที่ 1 : Portfolio ที่ทำการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ นศ. ต้องดำเนินการ
1. ตรวจสอบห้องสอบ Zoom Meeting ID/เลขที่นั่งสอบ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบ) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
– เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
– เลือกเมนู [ตารางเรียน/สอบ]
– เลือก ปีการศึกษา 2564 ภาค 0
2. ศึกษาคู่มือการสอบ Online (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2564
 2.นศ. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้ารายวิชา 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
ขอให้ตรวจสอบห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจากสาขาวิชามีการตัดรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ โดยสามารถตรวจสอบได้ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2564
 3.มุมกล้องสำหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อมในการสอบออนไลน์
ตัวอย่างมุมกล้องสำหรับถ่ายทอดภาพผู้เข้าสอบและสภาพแวดล้อมในการสอบออนไลน์ [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2564
 4.ประกาศการเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประกาศการเทียบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการเทียบรายวิชา]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 5.การตรวจสอบผลการเทียบโอนความรู้ภาษาอังกฤษ (English Placement Test)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ยื่นผลการเทียบโอนความรู้ภาษาอังกฤษ (English Placement Test) สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ทำการ Login เข้าสู่ระบบ reg.sut.ac.th
2) เลือกเมนู [ผลการศึกษา]
3) ตรวจสอบผลการศึกษา (รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นจะได้รับเกรด S)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223021
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 6.ประกาศ มทส. เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 64 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 4 ให้นักศึกษาจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบออนไลน์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการทำข้อสอบออนไลน์ เป็นเครื่องที่มีกล้อง
ไมค์ ลำโพง และสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการสอบอย่างน้อย 2 อุปกรณ์ โดยที่อุปกรณ์อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ ต้องมีกล้องจับภาพนักศึกษาและสภาพแวดล้อมในขณะที่นักศึกษาทำข้อสอบตลอดเวลา จนกว่าการสอบจะเสร็จสิ้น" [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 7.รายวิชาที่จัดสอบนอกตารางสอบของมหาวิทยาลัยสำหรับรายวิชาเรียนออนไลน์ล่วงหน้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รายวิชา 1101011-9 : DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION สอบนอกตารางสอบของมหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. และรายวิชา 1101012-9 : DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT สอบนอกตารางสอบของมหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2564
 8.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- เลื่อนวันสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2563 สอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- ประกาศวันสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2563 – สอบวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 1 ภาค 3/2563
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ภาค 3/2563
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2564
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ (ยกเว้นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ให้ติดต่อสำนักวิชา) สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ศูนย์บริการการศึกษา กดบัตรคิวหมายเลข 7 หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ที่ชัดเจนสำหรับจัดส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ไปที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th

ในกรณีที่ต้องการขอเอกสารเพิ่มเติมจากชุดแจกฟรีให้ยื่นคำร้องขอเอกสาร Online จากนั้นให้ดำเนินการชำระเงินค่าเอกสารดังนี้ [วิธีชำระเงิน] เท่านั้น (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่หักเงินในระบบ)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 10.การขอเอกสารเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์บริการการศึกษาขอให้บริการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ด้วยวิธีการรับเอกสารโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยให้เปิดทำการได้ตามปกติ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 044-223028 หรืออีเมลล์ kulab@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2564
 11.การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงและมีการระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการเดิม โดยใช้ช่องทางออนไลน์ทั้งหมด และนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
3. เลื่อนกำหนดการเข้าหอพักของนักศึกษาทั้งหมดออกไปก่อน โดยจะประกาศกำหนดการเข้าหอพักให้ทราบในลำดับต่อไป
4. จัดการสอบทั้งหมด รวมถึงการสอบในรายวิชาที่เรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.sut.ac.th [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564
 12.นักศึกษาใหม่ รุ่นปี 2564 โปรดเข้าร่วมเพจ SUT Students 2021
ขอให้นักศึกษาใหม่ รุ่นปี 2564 กด Like page / ติดตาม เพจ SUT Students 2021
เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารการจัดการเรียนการสอน การสอบและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/PageCES

ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2564
 13.ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564
1) ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564
2) ประกาศ มทส. เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2564
 14.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 15.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
เพื่อความสะดวกในการมีบัตรนักศึกษาเพื่อใช้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 โปรดดำเนินการ Upload ไฟล์ภาพนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/pr/2564/Round1/stepcardB64.pdf กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดส่งไฟล์รูปต้นฉบับไปที่ sawet@sut.ac.th หรือติดต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา - พี่เศวตฤกษ์ เสนาะเสียง โทรศัพท์ 0 – 4422 – 3017 ในวันทำการ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2564
 16.การเลือกหลักสูตรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...

1. ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร ทาง internet ..ขั้นตอนการเลือกหลักสูตร..
2. ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  ..เกณฑ์การพิจารณาจัดหลักสูตร..
3. เอกสารแนบชื่อหลักสูตรในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 19 หลักสูตร ..ชื่อหลักสูตร..
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2564
 17.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2564 และกำหนดการตัดเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฎิทินชำระเงิน นักศึกษา Coop 1/2564
2. กำหนดการตัดเงินบัญชี ค่าลงทะเบียน นักศึกษา Coop 1/2564 ธ.ไทยพาณิชย์
3. กำหนดการตัดเงินบัญชี ค่าลงทะเบียน นักศึกษา Coop 1/2564 ธ.กรุงไทย
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2564
 18.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2564
 19.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 20.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 21.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 22.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 23.ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ การบริการของมหาวิทยาลัย
ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ต่อ "การบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563"
ระบบแบบสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
ที่ http://203.158.3.4/questionnaire/students/

ประกาศโดย   ส่วนส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2564
 24.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 25.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 26.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.