ข่าวประกาศ

       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'

       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
       เข้าสู่ระบบ แจ้งความจำนงค์ที่เมนู แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
       สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ
       ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
       ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 22
       ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
      

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.นศ. ที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาค 2/2561
ขอให้นักศึกษาที่มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561 ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ (213101, 213102, 213203, 213204, 213305) มาลงชื่อที่หน้าห้อง FL327 (ห้องเลขา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 29 พ.ย. 61 ภายในเวลา 16.00 น. และให้มาประชุมตามวัน เวลาตามที่สาขาวิชาฯ กำหนด
(นศ. มาดูเวลานัดประชุม ได้ที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พ.ย. 61)
ประกาศโดย   อาจารย์มันตา หนุนภักดี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
 2.การขอทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาค 2/2561
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ภาคการศึกษาที่ 2/2561 สามารถส่งใบสมัครที่สาขาวิชาที่ตนสังกัด ในวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานทุนการศึกษา โทร. 3115)
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
 3.แจ้งปิดระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษาขอปิดระบบทะเบียนและประเมินผล ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. เพื่อบำรุงรักษาระบบฯ ในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 4.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2561
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน โปรดทราบ
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อน รายวิชาต่อไปนี้ได้ โปรดคลิกเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียด - คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน - รายละเอียดเวลาที่ศูนย์ฯ จัดสอบให้ - ตรวจสอบรายชื่อวิชา - คำร้องที่ใช้ - คำแนะนำและข้อปฏิบัติที่นักศึกษาควรทราบ …
- เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน และวิธีการดำเนินการ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 5.คำแนะนำนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาควรตรวจสอบการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนเรียน หรือ ดูกำหนดการลงทะเบียนเรียนที่ เมนู ปฏิทินการศึกษา และขอความร่วมมือนักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการลงทะเบียนเรียนเพียง 1 อุปกรณ์เท่านั้น <<คำแนะนำที่นักศึกษาควรทราบ>> เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
<<ขั้นตอนลงทะเบียนเรียน>> ข้อแนะนำ : ในช่วง 30 นาทีแรกของวันที่มีการลงทะเบียนแต่ละชั้นปี จะมีจำนวนผู้เข้าใช้ระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ยังไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2561
 6.การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เนื่องจากติดเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2561
 7.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2561
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2561
 8.กลุ่มเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โปรดตรวจสอบกลุ่มเรียน และกลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 523101-1 : COMPUTER PROGRAMMING I และ 531101-1 : ENGINEERING MATERIALS ดังนี้
1. กลุ่มเรียน <ตรวจสอบที่นี่>
2. กลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 523101-1 : COMPUTER PROGRAMMING I <ตรวจสอบที่นี่>
3. กลุ่มที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 531101-1 : ENGINEERING MATERIALS <ตรวจสอบที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022-3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2561
 9.ชุดวิชาลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรดลงทะเบียนเรียนตามชุดรายวิชาและกลุ่มเรียน ดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
3. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
4. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
5. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
6. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน PHYSICS II <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องเรียน PHYSICS I <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
8. กลุ่มสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
9. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
10. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
11. กลุ่มสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
12. กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ <ตรวจสอบชุดวิชาที่นี่>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022-3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2561
 10.ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ผลการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก English Proficiency Test (EPT)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 <<<ผลสอบ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2561
 11.รายชื่อนักศึกษาแจ้งจบ 1/2561 ที่ยังไม่สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีที่แจ้งจบในภาคการศึกษา 1/2561 ซึ่งยังไม่ได้สอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ [English Proficiency Exam] ขอให้นักศึกษาดำเนินการสอบให้เรียบร้อยก่อนสำเร็จการศึกษา อนึ่งนักศึกษาสามารถนำผลการทดสอบ IELTS TOEIC TOEFL CU-TEP ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี เพื่อใช้แทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยนำผลสอบ ยื่นที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา [คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2561
 12.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2560 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2561
 13.กำหนดปฎิทินการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2561
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ http://reg.sut.ac.th [คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด]
คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ
1) นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2) นักศึกษาหลักสูตร 6 ปี เข้าศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา
3) มหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา 1 ครั้งในการสอบครั้งแรก หากนักศึกษาสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยสมัครสอบที่เทคโนธานี
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 14.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 <<ตรวจสอบรายชื่อ มทส. > <<ตรวจสอบรายชื่อ สบพ. >>
ให้บัณฑิต มทส. แจ้งความจำนงค์ที่เมนู [แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา] ด้วย
สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเรื่องขอเลื่อนฯ ที่ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
 15.ประกาศ ปฎิทินชำระเงิน นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2561 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/เคาน์เตอร์ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือชำระเงินออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 1 พ.ย. 2561 [ปฏิทินชำระเงินตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 16.การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ภาค 1/2561
สถานพัฒนาคณาจารย์ งานประเมินการสอน ขอประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยนักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ทาง http://reg.sut.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
<<ขั้นตอนการประเมินการสอน>> โดยรายชื่อนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนถือเป็นเรื่องลับไม่เปิดเผย
**ทั้งนี้ หากพบปัญหาอุปสรรค โปรดแจ้ง งานประเมินการสอน Tel. 4659**
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2561
 17.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบ <<<ประกาศ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2561
 18.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 19.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ศูนย์บริการการศึกษา งดการผลิตโปสเตอร์ปฏิทินการศึกษา สามารถเข้าดูได้ที่
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
 20.คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดคู่มือนักศึกษาได้ที่
- คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2561
 21.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
- กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูล การชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 22.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,ชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย, ชำระเงินผ่าน Mobile Application ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้า และค่าน้ำประปาล่าช้า วันละ 10 บาท …สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงิน ดังลิงค์ด้านล่าง
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาปกติ (ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน)
- ปฏิทินรับเงิน(นศ.ทุน)
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี4, 5, 6
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี4
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 23.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้าง ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ก่อนการลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2560 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา และ หนี้สินอื่นๆ
2. หนี้สินที่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 60 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 2/2560 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2560
 24.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 25.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 26.การทำบัตรนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 จะให้บริการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา เวลา 15.00 – 16.30 น. เฉพาะวันที่ 26 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 นักศึกษาต้องแจ้งทำบัตรนักศึกษาทุกกรณี ที่ www.reg.sut.ac.th ---> แต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ --->ติดต่อจองคิวถ่ายรูปที่เคาน์เตอร์ที่ 1 โดยไม่ต้องกดรับบัตรคิวที่เครื่องคิว
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2561
 27.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา