0  
 
 
ข่าวประกาศ

       การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 27
ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 *** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาค 3/2565 ขอให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ต.ค. 66 เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย *** [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 (ชดเชยของวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. : สอนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร) ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่ [ตารางการย้ายห้องวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2566
 2.การเปิดประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 044-224659   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2566
 3.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2566
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 1/2566 – สอบวันที่ 12 ตุลาคม 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2566
 4.รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอนตารางสอบ ภาค 2/2566
รายวิชาที่เปิดสอนและตารางสอน ตารางสอบ ภาค 2/2566 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
 5.การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 27
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คือ วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน
แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566
*** สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาค 3/2565 ขอให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 ตุลาคม 2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ***
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2566
 6.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2566
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2566 (โดยนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคสุดท้าย หรือรักษาสถานะภาพเพื่อแก้เกรด หรือออกสหกิจศึกษา
โดยไม่ต้องรอเกรดออกตอนปลายภาคการศึกษา หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 3/2565 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น)
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2566
**ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษให้ยื่นแจ้งจบตามกำหนดการแจ้งจบก่อน และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2566
เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2566
 7.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 1/2566
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 1/2566 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 8.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 9.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 10.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 11.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2566
 12.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 13.ประชาสัมพันธ์การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน
การ Sign in เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1-2 และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 1-15 อาคารรัฐสีมาคุณากร สามารถ Sign in ได้ 2 แบบ [ตามรายละเอียดที่แนบ]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2566
 14.ห้ามนักศึกษา มทส. ! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
งานการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแจ้งนักศึกษา กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ห้ามนักศึกษา! ชำระเงินผ่านระบบ true money wallet
เพราะเงินจะไปเข้าบัญชีของ โรงพยาบาล มทส. [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2566
 15.นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนเก็บผ่าน SUT Mobile Application ได้แล้ววันนี้
- โดยเลือกที่เมนู "คะแนนเก็บ"
- เลือกปีภาคการศึกษา ที่ต้องการดูข้อมูล
*** นักศึกษาจะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนตั้งค่าให้ SHOW คะแนนเท่านั้น*** [ดูข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020 หรือ 044-223018   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2565
 16.ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code
วิธีการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code ผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
 17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 18.แบบฟอร์มคำร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาสามารถ Download แบบฟอร์มคำร้อง ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาได้ที่ website http://web.sut.ac.th/ces/2018/?p=508
ประกาศโดย   ฝายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2565
 19.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 20.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 21.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 22.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 23.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.