0  
 
 
ข่าวประกาศ

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26 (ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)
        ผู้ไม่มีรายชื่อ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ [= ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร =]
       ผู้ไม่เข้าร่วมพิธีฯ สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา หากไม่สามารถรับด้วยตัวเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ (แนบสำเนาบัตรผู้รับและผู้มอบฉันทะ)
       บัณฑิตที่ติดเชื้อโควิด 19 ไม่สามารถเข้ารับปริญญาได้ สามารถเขียนบันทึกข้อความ ขอเลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรไปในปีหน้า (แนบใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ)โดยส่งทางอีเมล์ orawan@sut.ac.th หากไม่ประสงค์ขอเลื่อนฯ ให้ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารเรียนรวม 2 ศูนย์บริการการศึกษา

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code
วิธีการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code ผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการใช้งาน ZOOM กรณีที่ติด Verification Code]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
 2.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2565
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 2/2565 – สอบวันที่ 13 มกราคม 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2565
 3.การตรวจสอบเวลาเรียนและห้องเรียนในช่วงเพิ่ม
เนื่องด้วยช่วงกำหนดเพิ่มรายวิชา ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนและห้องเรียน ขอให้คณาจารย์และนักศึกษาโปรดตรวจสอบตารางสอนและห้องเรียนก่อนเข้าสอนและเข้าเรียน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 04422-3022-3   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2565
 4.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2565 (โดยลงทะเบียนเรียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้ายซึ่งไม่ต้องรอเกรดออกปลายภาค หรือนักศึกษาที่เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 1/2564 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการแจ้งจบ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2565 เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2565
 5.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2565
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1และ 2/2565 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2565
 6.รหัส ZOOM ID ประจำห้องเรียน และห้องสอนปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2565
- กรณีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการสอนในรูปแบบ Hybrid สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด สามารถใช้ ZOOM Link ห้องเรียนได้ตามปกติ
- โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัส ZOOM ID สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid ภาค 2/2565 โดยดูจากห้องเรียนตามตารางสอน และเข้า [ZOOM ID ตามไฟล์ที่ แนบมาพร้อมนี้]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2565
 7.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2565
 8.นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียน (GPAX) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ต่ำกว่า 2.00
ขอให้นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียน (GPAX) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ต่ำกว่า 2.00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบ ONSITE หรือ ONLINE ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565
สามารถดาวน์โหลด [=แบบฟอร์มการพบอาจารย์ที่ปรึกษา=] ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 65 และส่งแบบฟอร์มที่สำนักงานคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 17.00 น. เท่านั้น
หากเกินเวลาที่กำหนด สำนักวิชาฯ จะไม่รับแบบฟอร์มคำร้องไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวสุกัญญา ฉัตรสูงเนิน โทร 044-224223
ประกาศโดย   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
 9.ประกาศรายชื่อวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษาไม่จัดสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2565
นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อน ขอให้ตรวจสอบรายวิชาที่
ศูนย์บริการการศึกษาไม่สามารถจัดสอบซ้ำซ้อนให้ได้ ตามรายวิชาดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อวิชา คำแนะนำและข้อปฏิบัติของนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน…
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2565
 10.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2564 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) เป็นแบบ Digital Signature (ได้รับเป็น PDF File) โดยให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการขอเอกสารดังกล่าวที่เมนูขอเอกสาร Online และเลือกประเภทการขอเอกสารเป็น Digital Signature [วิธีการขอเอกสาร]

ในกรณีที่นักศึกษาทำรายการขอเอกสารมากกว่าจำนวนชุดแจกฟรีที่ระบุข้างต้น หรือขอแบบ normal (รับด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์) ระบบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่ม (สถานะรับเงินจะเป็น “ยังไม่จ่าย”) ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบจึงจะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ได้ [วิธีการชำระเงิน]

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2565
 11.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   14 พฤศจิกายน 2565
 12.การผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเช้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2566
นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2545 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1) [บันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ]
2) [ดาวน์โหลดคำร้องขอผ่อนผันฯ] กรอกข้อมูล และจัดเรียงเอกสารประกอบคำร้องตามลำดับ ***เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ*** และสแกน QR CODE ในแบบคำร้องเพื่อเข้ากลุ่มไลน์ผ่อนผันฯ
3) นำเอกสารขอผ่อนผันฯ ส่งที่งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 1 ได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2565
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ [=คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : พี่แจง โทร. 084-8285898, พี่ชาย โทร. 084-0368318
ประกาศโดย   งานวินัยนักศึกษาและการทหาร โทร. 044-223123 ถึง 4, 044-223128   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2565
 13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 14.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
4) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า [หน้า 1] [หน้า 2] (สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6)
5) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 15.ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่าน ZOOM
วิธีการคัดลอกวิดีโอการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM [คลิก -> ขั้นตอนการคัดลอกวิดีโอการสอน]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2564
 16.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
2. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
3. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
4. กำหนดการตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาทันตแพทย์ / นักศึกษาปกติ/นักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2564
 17.ประกาศ! ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564
ปฎิทินชำระเงิน และกำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 4 5 และ 6
- [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 1] [ปฏิทินชำระเงิน หน้า 2]
- [กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษา]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2564
 18.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 19.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 20.ประกาศ! อัตราลดหย่อนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [คลิกเพื่อ -> อ่านประกาศ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564
 21.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 22.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.