คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 1075/2564
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 1778/2563 เรื่องเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563เพื่อให้การสอบ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมประสานงาน บริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีกรรมการบางท่านแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 (ลงนาม) กนต์ธร ชำนิประศาสน์
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลหน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.