ใบสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        กรุณาระบุเลขประจำตัวประชาชน และเลือกปีภาคที่จะสมัครเข้าศึกษา
       ระบุ เลขประจำตัวประชาชน :       (ระบุตัวเลข 13 หลัก)
        เลือกปีและภาคการศึกษาที่สมัคร   

 หมายเหตุ
  - สอบถามรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา โทร.044-223-026
  - ระบบมีปัญหา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร.044-223-018