แก้ไข / ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข
สมัครเข้าศึกษา
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
คลิก : เลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

 : รอบ 1 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 บุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมฯ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการลูกแสดทอง (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฎศิลป์ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการผู้พิการ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 หลักสูตรนานาชาติ (สมัครนานาชาติทุกประเภท) (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 วิศวกรรมพรีซิชั่น (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

 : รอบ 1 วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (เริ่มวันที่ 1/9/2565 8:30:00 ถึง 4/10/2565 23:59:00)

ทุกครั้งที่ต้องการแก้ไขประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น