ระบบรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกที่ : เพื่อเลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

-  : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : หลักสูตรนานาชาติ (สมัครนานาชาติทุกประเภท) (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : วิศวกรรมพรีซิชั่น (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (เริ่มวันที่ 21/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เริ่มวันที่ 22/6/2565 9:10:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
-  : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เริ่มวันที่ 27/6/2565 8:30:00 ถึง 10/7/2565 23:59:00)
ทุกครั้งที่ต้องการสมัครประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มสมัครประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น