ระบบรับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกที่ : เพื่อเลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

-  : กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (เริ่มวันที่ 25/5/2565 8:30:00 ถึง 7/6/2565 23:59:00)
-  : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เริ่มวันที่ 25/5/2565 10:30:00 ถึง 7/6/2565 23:59:00)
-  : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 4/8/2565 8:30:00 ถึง 4/8/2565 23:59:00)
ทุกครั้งที่ต้องการสมัครประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มสมัครประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น